Rodinný dom Hôrky 1

Hľadáte bývanie v blízkom okolí Žiliny?

Ponúkame Vám veľmi pekne riešený rodinný dom vrátane pozemku v obci Hôrky len za 129.000,- EUR. Dom bude dokončený do štádia holodomu.

V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel.: 0948 796 902.


Rodinný dom Hôrky 2

Ponúkame Vám veľmi pekne riešený rodinný dom vrátane pozemku v obci Hôrky len za 109.000,- EUR. Dom bude dokončený do štádia holodomu.

V prípade záujmu o viac informácií ma neváhajte kontaktovať na tel.: 0948 796 902.


Rodinné domy Seco – Košťany nad Turcom

Moderné bývanie projektu SECO Land je zamerané na využitie najnovších poznatkov v oblasti materiálov, technických riešený, technológií, ekonomiky, ochrany životného prostredia pri výstavbe rodinný domov resp. rodinných domov s vysokým stupňom bezpečnosti celého areálu pre rodiny s deťmi a čo možno najnižšími energetickými nárokmi…

SECO Land je komplex samostatne stojacích rodinných domov v uzavretom areály. Celý stavebný komplex je na rovine v nadmorskej výške 415 m.n.m., s voľným výhľadom na všetky štyri svetové strany s výhľadom na pohoria Malá a Veľká Fatra. Vstup do areálu vedie zo štátnej cesty, cez centrálnu bránu (elektronicky ovládanú) zo západnej strany. Vstup je výhradne pre obyvateľov areálu, ich návštevníkov a servisný personál.

Architektúra je podriadená súčasným trendom, s čistými a strohejšími líniami. Domy sú pripojené na verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu. Ďalej sú pripojené na elektrickú NN sústavu, resp. telekomunikačnú prípojku. Celý areál je oplotený vo výške 2 až 2,5 m. Celkový vzhľad areálu príjemne dotvára výber povrchových materiálov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, úpravou zelene na jednotlivých parcelách a výsadbou popínavej či nízkej zelene pozdĺž oplotenia sídla, s vyššou zeleňou na západnej hranici sídla pre optické oddelenie priemyselno – obchodnej a obytnej zóny.


Pozemok na predaj – Dražkovce

Parcela sa nachádza na vjazde do obce Dražkovce zo západnej strany obce cca 2,5km z centra mesta Martin a cca 1km od hranice mesta Martin. Má samostatný vjazd z cesty III/06553. V blízkosti parcely je plánovaná výstavba rýchlostnej cesty R3. V súčasnosti je nezastavaná tvorí ju poľnohospodárska pôda, v KN je evidovaná ako orná pôda a trvalý trávny porast. Zmenami a doplnkom č. 4 Územného plánu obce Dražkovce – Diaková zo septembra 2008 sa územie preraďuj z poľnohospodárskych plôch medzi územia, ktoré budú využívané na výrobnú funkciu t.j. na plochy výroby a skladov.

Elektrickou energiou je územie zásobované prostredníctvom 22kV VN okružného vedenia č. 208, napojeného z 110/22 kV uzla TP Martin. Územie bude napojené z distribučnej stožiarovej trafostanice 22/0,4 kV T2 pri futbalovom ihrisku 250kVA. Obec je v súčasnosti plynofikovaná. Územie je možné zásobovať plynom napojením na existujúci STL plynovod, vedúci severne od územia. Zásobovanie vodou je zabezpečené možnosťou napojenia na existujúci vodovod DN 150, vedený severne od územia. Odpadové vody budú odvádzané napojením splaškovej a dažďovej kanalizácie do existujúceho kanalizačného zberača PVC DN 300, vedúceho územím s likvidáciou v mestskej ČOV Martin.

MAPA POZEMKU NA PREZRETIE

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 0948 766 021