Rodinný dom Necpaly pod Chlmom 1

Ponúkame Vám veľmi pekne riešený, nadštandardne zateplený rodinný dom vrátane pozemku v obci Necpaly len za 218.000,- EUR. Dom bude dokončený do štádia holodomu.

V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel.: 0948 796 902.


Rodinný dom Necpaly pod Chlmom 2

Ponúkame Vám veľmi pekne riešený nízkoenergetický rodinný dom vrátane pozemku v obci Necpaly len za 145.000,- EUR. Dom bude dokončený do štádia holodomu.

V prípade záujmu o viac informácií ma neváhajte kontaktovať na tel.: 0948 796 902.


Rodinný dom v Necpaloch pod Chlmom 3

Hľadáte bývanie v blízkom okolí Martina?

Ponúkame Vám veľmi pekne riešený rodinný dom vrátane pozemku v obci Necpaly len za 160.000,- EUR. Dom bude dokončený do štádia holodomu.

V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať na tel.: 0948 796 902.


Pozemok na predaj – Dražkovce

Parcela sa nachádza na vjazde do obce Dražkovce zo západnej strany obce cca 2,5km z centra mesta Martin a cca 1km od hranice mesta Martin. Má samostatný vjazd z cesty III/06553. V blízkosti parcely je plánovaná výstavba rýchlostnej cesty R3. V súčasnosti je nezastavaná tvorí ju poľnohospodárska pôda, v KN je evidovaná ako orná pôda a trvalý trávny porast. Zmenami a doplnkom č. 4 Územného plánu obce Dražkovce – Diaková zo septembra 2008 sa územie preraďuj z poľnohospodárskych plôch medzi územia, ktoré budú využívané na výrobnú funkciu t.j. na plochy výroby a skladov.

Elektrickou energiou je územie zásobované prostredníctvom 22kV VN okružného vedenia č. 208, napojeného z 110/22 kV uzla TP Martin. Územie bude napojené z distribučnej stožiarovej trafostanice 22/0,4 kV T2 pri futbalovom ihrisku 250kVA. Obec je v súčasnosti plynofikovaná. Územie je možné zásobovať plynom napojením na existujúci STL plynovod, vedúci severne od územia. Zásobovanie vodou je zabezpečené možnosťou napojenia na existujúci vodovod DN 150, vedený severne od územia. Odpadové vody budú odvádzané napojením splaškovej a dažďovej kanalizácie do existujúceho kanalizačného zberača PVC DN 300, vedúceho územím s likvidáciou v mestskej ČOV Martin.

MAPA POZEMKU NA PREZRETIE

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 0948 766 021